เจดีย์กั๊กกู่ (Kakku Pagoda)

เจดีย์กั๊กกู่ (Kakku Pagoda) เป็นเจดีย์ที่ซับซ้อนในภูเขาที่สามารถมองเห็นหุบเขาตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบอินเล ประเทศพม่า พื้นที่ระยะไกลเพิ่งเปิดให้ผู้เยี่ยมชมเท่านั้นตั้งอยู่ในเขตปะโอที่เกี่ยวข้องกับชาวกะเหรี่ยง